Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli

Časopis „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“


„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ je naučni časopis koji je zamišljen kao mjesto idejnog susretanja domaćih i inostranih istraživača u različitim naučnim oblastima prava, poput državnog i međunarodnog prava, građanskog prava, krivičnog prava, upravnog prava, komparativne pravne historije te drugih srodnih pravnih disciplina. Podstiču se autori da dostave rezultate svojih istraživanja neovisno da li su isti vezani za nacionalno pravo pojedine države ili tretiraju određene teme iz oblasti komparativnog, supranacionalnog ili međunarodnog prava te neovisno da li su isti teorijske ili empirijske naravi. Časopis objavljuje i radove iz drugih društvenih nauka (sociologija, ekonomija, politologija, historija i druge) koje se kao zasebni kolegiji izučavaju na studijama prava.

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ je pokrenut 2015. godine i izlazi dva puta godišnje u internetskoj i/ili štampanoj verziji. U časopisu se pored naučnih ili stručnih radova objavljuju i prikazi knjiga, prikazi sa naučnih skupova te relevantna sudska praksa. Izdavač časopisa je Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.

Poziv autorima za dostavu radova je otvoren tokom cijele godine i iste mogu dostaviti na e-mail: zbornikpftz@untz.ba

ISSN (Print) 2308-8632
ISSN (Online) 2712-1178
UDK 34
DOI: https://doi.org/10.51558/issn.2712-1178


Journal „Proceedings of the Faculty of Law in Tuzla”

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ („Proceedings of the Faculty of Law in Tuzla”) is a scientific journal designed as a meeting place for domestic and foreign researchers in various scientific fields of law, such as public and international law, civil law, criminal law, administrative law, comparative legal history and other related legal disciplines. Authors are encouraged to submit the results of their research regardless of whether they are related to the national law of a country or treat certain topics in the field of comparative, supranational or international law and regardless of whether they are theoretical or empirical in nature. The journal also publishes papers from other social sciences (sociology, economics, political science, history and others) which are studied as separate courses in law studies.

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ was launched in 2015 and is published twice a year in online and/or printed versions. In addition to scientific or professional papers, the journal also publishes book reviews, reviews from scientific conferences and relevant case law.

The publisher of the journal is the Faculty of Law of the University of Tuzla. The invitation to the authors for the submission of papers is open throughout the year and they can be submitted by e-mail: zbornikpftz@untz.ba

ISSN (Print) 2308-8632
ISSN (Online) 2712-1178
UDK 34
DOI: https://doi.org/10.51558/issn.2712-1178