Studijski program II ciklusa

Drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizovan je u jednogodišnjem trajanju i vrednuje se sa 60 ECTS bodova. Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimski i ljetni).

U toku jedne akademske godine shodno odgovarajućoj odluci Naučno – nastavnog vijeća Fakulteta i Senata Univerziteta u Tuzli studij se može organizirati na jednom ili više od slijedećih usmjerenja:

  • komparativne pravne historije i komparativnog prava,
  • građanskog prava,
  • krivičnog prava,
  • državnog i međunarodnog javnog prava i 
  • upravnog prava.

Studij se okončava odbranom završnog magistarskog rada čime kandidat stiče zvanje magistar prava.


Normativni akti koji uređuju ovaj ciklus studija