Studijski program I ciklusa

Koncept visokog obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli zasnovan je na tri ciklusa studija (4+1+3) koji se baziraju na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Studij prvog ciklusa se organizuje kao četverogodišnji studij i uspješnim okončanjem istog student stiče zvanje bachelor prava.

Studij je podijeljen u osam semestra sa ukupno 240 ECTS bodova. Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na ovom ciklusu studija iznosi 30 ECTS bodova, a za cijelu akademsku godinu 60 ECTS bodova.

Nastavni predmeti utvrđeni Nastavnim planom dijele se na obavezne i stručne izborne predmete. Tokom studija se izučava ukupno 50 predmeta, od toga 42 obavezna  i  8 stručnih izbornih predmeta.

Spomenutim dokumentom predviđeno je ukupno 46 izbornih predmeta (do šest izbornih predmeta po semestru). Na početku akademske godine NNV Pravnog fakulteta definira listu od najviše tri takva predmeta za svaki semestar, sa koje studenti biraju i pohađaju nastavu iz jedanog izbornog predmeta u svakom semestru.


Normativni akti koji uređuju ovaj ciklus studija