Kako se upisati

Pravo učešća na konkursu za prijem i upis studenata na I ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine (dalje: BiH), strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Pravo prijave za prijem na redovan studij imaju nezaposlena i izdržavana lica. Zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu za vanredni studij.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova prema općim kriterijima te pojedinačnim kriterijima, te rezultatima prijemnog ispita.

  1. Opći kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donose najviše 50 bodova;
  2. Pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija, Demokratija i ljudska prava i boduju se sa najviše 10 bodova.
  3. Prijemni ispit polaže se iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik – Historija – Demokratija i ljudska prava. Ukupni rezultat sa prijemnog ispita vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

Kandidati na prijemnom ispitu moraju ostvariti konkursom i aktima predviđen broj bodova, čime stiču pravo učešća u postupku daljeg odabira.

Upisna politika (klik na link – otvara UNTZ stranicu).

Normativni akti i kvalifikacioni ispiti