Studijski program III ciklusa

Treći ciklus studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizovan je u trogodišnjem trajanju i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Studijska godina se organizuje u dva semestra (zimski i ljetni).

U toku jedne akademske godine shodno odgovarajućoj odluci Naučno – nastavnog vijeća Fakulteta i Senata Univerziteta u Tuzli studij se može organizirati na jednom ili više od slijedećih smjerova:

  1. Državno i međunarodno javno pravo
  2. Građansko-pravni smjer
  3. Krivično-pravni smjer
  4. Upravno-pravni smjer
  5. Historijsko-pravni smjer

Studij se okončava javnom odbranom doktorske disertacije čime kandidat stiče naučno zvanje doktor društvenih nauka iz područja prava.


Normativni akti koji uređuju ovaj ciklus studija