Upute autorima

Upute autorima

Časopis „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ objavljuje radove iz oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih nauka (sociologija, ekonomija, historija, politologija itd.), te ima za cilj unapređenje naučno-istraživačkog rada u navedenim oblastima nauke.  Uredništvo prima rukopise u elektronskom obliku na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, a odlukom uredništva može se prihvatiti za objavljivanje i rukopis na nekom drugom stranom jeziku.

Radove treba slati e-mailom na: zbornikpftz@untz.ba

Časopis nije u mogućnosti isplaćivati autorske honorare pa se samim slanjem rada u časopis autori odriču autorskog honorara, a ujedno daju saglasnost za objavljivanje sažetka ili cijeloga svoga rada na internet stranici časopisa i u bazama podataka u koje će časopis biti uključen. Časopis izlazi dvaput godišnje i besplatan je.

Naučni i stručni radovi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Radi anonimizacije rukopisa, koja se obavlja uklanjanjem imena autora, neprihvatljivo je da autor u radu piše na način da je identitet autora moguće otkriti iz načina na koji upućuje na vlastite radove. Objavljuju se samo radovi koji dobiju dvije pozitivne recenzije i isti se kategoriziraju.

               Prikazi knjiga, naučnih skupova, osvrti i ocjene te sudska praksa ne podliježu recenziji.

               U časopisu se objavljuju naučni i stručni radovi koji ne prelaze dužinu od 10.000 riječi, uključujući sve dijelove rada. Prikazi knjiga, naučnih skupova te osvrti i ocjene ne mogu prelaziti dužinu od 2000 riječi. Uredništvo zadržava pravo za objavljivanje radova izvan spomenutih kategorija i sa dužinom koja prelazi navedeni obim, ukoliko je rad značajan za razvoj pravne teorije i prakse.

               Prilozi koji se dostavljaju trebaju biti napisani u elektronskoj formi u nekoj od verzija MS WORD programa od 6.0 i novijima, te snimljeni na formatu MS WORD dokumenta.

Radovi treba da sadrže slijedeće dijelove:

 • ime i prezime autora,
 • naziv i sjedište ustanove zaposlenja,
 • e-mail adresa autora,
 • naslov rada (b/h/s jezik),
 • naslov rada (eng./njem. jezik),
 • sažetak sa ključnim riječima (maksimalno 200 riječi) (b/h/s jezik),
 • sažetak sa ključnim riječima (maksimalno 200 riječi) (eng. jezik),
 • uvod,
 • glavni dio rada,
 • zaključak  (minimalno 300 riječi) (b/h/s jezik),
 • zaključak (minimalno 300 riječi) (eng. jezik) i
 • literatura.

Ako je tekst pisan na engleskom jeziku, na kraju teksta treba dodati naslov teksta i sažetak na bosanskom jeziku.

Sav tekst se piše u fontu 12, Times New Roman, prored 1,5.

Sve fusnote pišu se u fontu 10, Times New Roman i u formatu „Footnote“. 

Citiranje se vrši u fusnotama i način citiranja u okviru cjelokupnog rada mora biti jedinstven.

Prilikom citiranja autori treba da dosljedno primjenjuju slijedeća pravila citiranja:

PRAVILA CITIRANJA

1. Knjige

Prezime i ime autora, godina izdanja, naziv knjige (italic), izdavač (ako je poznat), te mjesto izdanja. Ako se navodi i broj strane on se nakon zareza piše bez ikakvih dodataka (poput str. i slično).

Primjer: Alihodžić Jasmina (2012), Razvoj evropskog međunarodnog privatnog prava: pravci reforme zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, OFF SET, Tuzla, 23

2. Knjige sa većim brojem autora

Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), navode se na slijedeći način:

            Primjer: Sijerčić-Čolić Hajrija, Vranj Vildana (2012.), Uvod u penologiju i izvršno krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 123.

Ukoliko se citira knjiga ili članak sa više od tri autora navodi se prezime i ime samo prvog autora, uz dodatak skraćenice riječi et alia (et. al.) kurzivom.

Primjer: Karić Amir et al.

3. Rad u zborniku radova ili uredničkoj knjizi

Članak u zborniku radova ili rad u uredničkoj knjizi navode se na slijedeći način:

Primjer: Dunkel Frieder (2003), Youth Violence and Juvenile Justice in Germany u: Dunkel Frieder, Drenkhahn K. (eds.), Youth Violence, New Paterns and Local Responses-Experiences in East and West, Forum Verlag Godesberg, Monchengladbach, 77        

4. Članci u naučnim časopisima

Prezime i ime autora, naziv članka pod navodnicima (italic), naziv časopisa, broj i godište, te  broj stranice koja se iz tog članka citira bez ikakvih dodataka.

Ukoliko je naziv časopisa dug, prilikom prvog citiranja u zagradi se navodi skraćenica pod kojom će se periodika nadalje pojavljivati.

Primjer: Bubalović Tadija, „Pravo optuženika na obrazloženu sudsku odluku“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 64., br. 5-6/2014, 989

5. Članci u novinama

Članci u novinama navode se prema datumu, bez navođenja broja novina.

Primjer: Tarik Lazović, Evropska diplomatska elita stiže u Sarajevo, Dnevni avaz, 26. maja 2010., 8.

6. Magistarski rad ili disertacija

Magistarski rad ili doktorska disertacija se navode tako što se naznači prezime i ime kandidata, naslov magistarskog rada ili disertacije (pod navodnicima), nakon čega slijedi vrsta rada (magistarski rad / doktorska disertacija), akademska institucija u kojoj je rad pisan i odbranjen, te godina odbrane.

Primjer: Šimić Mario, „Zaštita autorskih prava u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini“, magistarski rad, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, 2015.

7. Ponavljanje citata

Ukoliko se citira podatak s iste strane iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, koristi se skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibidem.

Ukoliko se citira podatak iz istog djela kao u prethodnoj fusnoti, ali s različite stranice, koristi se skraćenica ibid., navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 114.

8. Navođenje jednog ili više tekstova od istog autora

Ukoliko se u radu navodi samo jedan tekst određenog autora, kod ponovnog navođenja tog teksta, poslije prezimena i imena autora (sa zarezom), dodaje se inačica op. cit. (italic), te broj stranice i tačka.

Primjer: Petrović Anita, op. cit. 47.

Ukoliko se navodi više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a nakon što je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, poslije prezimena i imena autora navodi se naziv rada (italic), te broj stranice sa tačkom.

Primjer: Simović Miodrag, Simović Vladimir, Genocid u međunarodnom krivičnom pravu i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, 78.

9. Propisi

Propisi se navode punim nazivom, zatim se navodi glasnik u kojem je propis objavljen, a poslije zareza broj i godina objavljivanja. Ukoliko će se pomenuti zakon citirati ponovo, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis pojavljivati.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima – ZOO, Službeni list SFRJ, br. 29/78.

Ukoliko je propis izmijenjen i dopunjen, navode se sukcesivno brojevi i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: ZOO, Službeni list SFRJ br. 29/78, 39/85, 46/85, 45/89, 57/89, Službeni list RBiH br. 2/29, 13/93, 13/94 i Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 29/03.

10. Sudske odluke

Navođenje sudskih odluka treba da sadrži što potpunije podatke (vrsta i broj odluke, datum kada je donesena publikacija u kojoj je eventualno objavljena itd.).