Ciljevi i djelokrug

Goals and scope

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ („Proceedings of the Faculty of Law in Tuzla”) is a scientific journal designed as a meeting place for domestic and foreign researchers in various scientific fields of law, such as public and international law, civil law, criminal law, administrative law, comparative legal history and other related legal disciplines. Authors are encouraged to submit the results of their research regardless of whether they are related to the national law of a country or treat certain topics in the field of comparative, supranational or international law and regardless of whether they are theoretical or empirical in nature. The journal also publishes papers from other social sciences (sociology, economics, political science, history and others) which are studied as separate courses in law studies.

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ launched in 2015 and is published twice a year in online and/or printed versions. In addition to scientific or professional papers, the journal also publishes book reviews, reviews from scientific conferences and relevant case law.

The editorial board receives manuscripts in electronic form (by e-mail) in Bosnian, Croatian, Ser and English, and the editorial board may accept the publication of the manuscript in another foreign language. The editorial board accepts only unpublished papers. The invitation to the authors for the submission of papers is open throughout the year and they can be submitted by e-mail: zbornikpftz@untz.ba

The basic criterion for the acceptance and publication of papers in the journal is the criterion of scientific excellence and quality. According to this commitment, all papers (except reviews and case law) are subject to a double, blind review procedure, which means that the identities of the authors and reviewers are unknown to both parties. The procedure, which includes the receipt of the paper, the review procedure and its eventual publication, takes between four and six months.

The journal is in Open Access Journal mode. Articles published in the journal can be downloaded free of charge from the journal's website and used in accordance with the Creative Commons – Attribution – NonCommercial-NoDerivs 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).


Ciljevi i djelokrug

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ je naučni časopis koji je zamišljen kao mjesto idejnog susretanja domaćih i inostranih istraživača u različitim naučnim oblastima prava, poput državnog i međunarodnog prava, građanskog prava, krivičnog prava, upravnog prava, komparativne pravne historije te drugih srodnih pravnih disciplina. Podstiču se autori da dostave rezultate svojih istraživanja neovisno da li su isti vezani za nacionalno pravo pojedine države ili tretiraju određene teme iz oblasti komparativnog, supranacionalnog ili međunarodnog prava te neovisno da li su isti teorijske ili empirijske naravi. Časopis objavljuje i radove iz drugih društvenih nauka (sociologija, ekonomija, politologija, historija i druge) koje se kao zasebni kolegiji izučavaju na studijama prava.

„Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli“ je pokrenut 2015. godine i izlazi dva puta godišnje u internetskoj i štampanoj verziji. U časopisu se pored naučnih ili stručnih radova objavljuju i prikazi knjiga, prikazi sa naučnih skupova te relevantna sudska praksa.

Uredništvo prima rukopise u elektronskom obliku (e-mail) na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, a odlukom uredništva može se prihvatiti za objavljivanje i rukopis na nekom drugom stranom jeziku.

Uredništvo prima isključivo neobjavljene radove. Poziv autorima za dostavu radova je otvoren tokom cijele godine i iste mogu dostaviti na e-mail: zbornikpftz@untz.ba Temeljni kriterij za prihvatanje i objavu radova u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Tuzli jeste kriterij naučne izvrsnosti i kvaliteta. Shodno tom opredjeljenju svi radovi (izuzev prikaza i sudske prakse) podliježu postupku dvostrukog, slijepog recenziranja, a što podrazumijeva da su identiteti autora i recenzenata nepoznati za obje strane. Postupak koji uključuje prijem rada, proceduru recenziranja te eventualnu objavu istog traje između četiri i šest mjeseci.

Časopis se nalazi u režimu otvorenog pristupa (Open Access Journal). Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa web stranice časopisa i koristiti u skladu sa Creative Commons – Attribution – NonCommercial-NoDerivs 4.0 International licencom (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).