Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Medine Bašić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 20.05.2022. godine

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Medina Bašić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Prava roditelja u jednoroditeljskim/samoroditeljskim porodicama u Federaciji Bosne i Hercegovine”, dana 10.06.2022. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
  • Dr.sci. Boris Krešić, vanredni profesor – mentor i član (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
  • Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – član (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
  • Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – zamjenski član (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...