Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Anesa Mehića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET  
Tuzla, 31.01.2023. godine

O B A V I J E S T

Anes Mehić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sticanje prava vlasništva na nekretninama od nevlasnika: analiza i poređenje pozitivnog prava Bosne i Hercegovine i šerijatskog prava“ dana 15.02.2023. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  • 1. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” – predsjednik
  • 2. Dr. sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” – mentor i član
  • 3. Dr. sci. Boris Krešić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” – član.
  • Dr. sci. Adis Poljić, docent, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – zamjenski član.

Završni magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.  

You may also like...