Odbrana magistarskog rada – Almir Jašarević

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7
T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidat Almir Jašarević, bachelor prava, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom

“Pravni aspekti javno-privatnog partnerstva-faktori razvoja i ulaganja u elektroenergetskom sistemu”,

dana 12. 07. 2016. god. u 16,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Jasmina Alihodžić, doc. – predsjednik,
Uža naučna oblast Građansko – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Hajro Kofrc, vanr. prof. –mentor i član,
Uža naučna oblast Građansko – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Anita Petrović, doc. – član,
Uža naučna oblast Građansko – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...