Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Esmeralde Mrkaljević

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.

T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Esmeralda Mrkaljević, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Zastara potraživanja nastalog usljed izvršenja krivičnog djela ”, dana 13.01.2020. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sci. Anita Petrović, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i

  • Dr sci. Vedad Gurda, vanredni profesor – član

             (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...