Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Lejle Avdić

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Lejla Avdić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine”, dana 29.03.2019. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Faruk Sinanović, vanredni profesor – predsjednik

(Naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu),

  1. Dr sc. Maša Alijević, docent – mentor i član

(Oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici) i

  1. Dr sc. Anita Petrović, vanredni profesor – član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

  • Dr sc. Edina Šehrić, docent – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...