Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Merime Husić

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Tuzla, 06.04.2023. godine

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Merima Husić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom Pojam savjesnog posjeda prema novom stvarnom pravu, s posebnim osvrtom na institute dosjelosti ”, dana 12.04.2023. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Anita Petrović, vanr. profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanr. profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i

  • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanr. profesor – član

             (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

  • Dr.sci. Boris Krešić, vanr. profesor – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...