Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Edine Škabaškić

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Edina Šabaškić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Međunarodni vojni sud u Nirnbergu – Nirnberški procesi ”, dana 26.02.2019. godine sa početkom u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Vedad Gurda, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  1. Dr sc. Borislav Petrović, redovni profesor – mentor i član

(Nastavni predmeti „Krivično pravo“ i „Kriminologija“, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu),

  1. Dr sc. Dževad Mahmutović, vanredni profesor – član

(Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr sc. Anita Petrović, docent – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...