Pristupno predavanje kandidata Muhameda Tulumovića

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

I

Kandidat za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta po Javnom konkursu od 03.12.2019. godine, dr.sci. Muhamed Tulumović, javno će održati pristupno predavanje na temu: “Kućni zatvor sa elektronskim nadzorom u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” dana 18.02.2020. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Vedad Gurda, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  2. Dr.sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član,
  3. Dr.sci Anita Petrović, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

II

Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da se odazovu u što većem broju na pristupno predavanje.

Tuzla, 28.01.2020. godine

You may also like...