Odbrana završnog magistarskog rada Evina Mujkića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.
T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Ervin Mujkić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Krivičnopravni
položaj osoba sa duševnim smetnjama i postupanje prema neuračunljivim učiniteljima protivpravnih djela”,
dana 28.09.2018. godine sa početkom u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u
sastavu:

  1. Dr sc. Vedad Gurda, vanredni profesor – predsjednik
    (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr sc. Dževad Mahmutović, vanredni profesor – mentor i član
    (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr sc. Anita Petrović, docent – član
    (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...