Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Denire Jukić

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Denira Jukić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom Institut usvojenja u zakonodavstvima zemalja non EU u korelaciji sa Evropskom konvencijom o usvojenju djece ”, dana 27.02.2019. godine sa početkom u 17,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  1. Dr sc. Boris Krešić, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  1. Dr sc. Mirela Čokić-Džinić, vanredni profesor – član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr sc. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...