Odbrana magistarskog rada – Edina Smajlović

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI  FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7.
T U Z L A

O B A V I J E S T

EDINA SMAJLOVIĆ, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:
“Organizovani kriminal na području Tuzlanskog kantona”,

dana 28. 03. 2016. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Vedad Gurda, docent – predsjednik,
Uža naučna oblast Krivično – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr  sc.  Dževad Mahmutović, docent – mentor i član,
Uža naučna oblast Krivično – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Anita Petrović, docent – član,
Uža naučna oblast Građansko – pravna
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.

You may also like...