Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Anje Bošnjaković

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 29.04.2022. godine

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Anja Bošnjaković, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Konvencija o statusu izbjeglica – Osnov međunarodno-pravne zaštite ljudi u pokretu”, dana 20.05.2022. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor – predsjednik
(Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
2. Dr.sci. Amela Čolić, vanredni profesor – mentor i član
(Katedra „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću – ekv. uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
3. Dr.sci. Zlatan Begić, vanredni profesor – član
(Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
· Dr.sci. Izudin Hasanović, redovni profesor – zamjenski član
(Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...