Obavijeste za imatrikulante

I dio

Zakonom o visokom obrazovanju TK („Sl. novine TK“, br. 7/16, 10/16,  5/17, 15/17) u čl. 150. st. 1. propisano je: „Student imatrikulant zatečen u tom statusu na dan stupanja na snagu ovog zakona ima pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i nastavnom programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa u prvu godinu studija“. Ova odredba se odnosi samo na studente imatrikulante koji su upisali dodiplomski studij po starom nastavnom planu i programu i koji će steći zvanje diplomirani pravnik.

II dio

U čl. 2. Zakona o visokom obrazovanju TK („Sl. novine TK“, br. 7/16, 10/16,  5/17, 15/17) tačka mm) propisano je „Student imatrikulant je student koji nije diplomirao u roku utvrđenom za studenta apsolventa i koji se vodi u evidenciji visokoškolske ustanove bez obaveze obnavljanja završne godine studija u kojem statusu može ostati do roka utvrđenog Statutom visokoškolske ustanove.“

 Statutom  Univerziteta u Tuzli (drugi prečišćeni tekst) u čl. 217 propisano je:

(1) Student završne godine studija, koji je odslušao i ovjerio posljednji semestar studija a nije diplomirao, prelazi u status studenta apsolventa, koji traje od prvog dana naredne akademske godine do kraja iste.

(2) Ukoliko student ne diplomira u roku utvrđenom u stavu (1) ovog člana, preostale obaveze izvršava kao student-imatrikulant, što podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji, bez obaveze obnavljanja završne godine studija i može trajati najduže jednu akademsku godinu.

(3) Studenti iz stavova (1) i (2) ovog člana imaju pravo na polaganje završnih ispita u svakom kalendarskom mjesecu, izuzev u periodu održavanja ispitnih termina za redovne studente kada se provjera znanja studenata u statusu apsolventa i imatrikulanta vrši u ispitnim terminima predviđenim za redovne studente.

(4) Student-imatrikulant koji ne završi studij do roka utvrđenog u stavu (2) ovog člana, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu izvršavanja razlike obaveza iz nastavnog plana i programa u primjeni, ukoliko se ona utvrdi.

Prethodno citirane odredbe Zakona o visokom obrazovanju TK i Statuta Univerziteta u Tuzli odnose se na studente apsolvente i imatrikulante koji su upisani na prvi ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja (bachelor prava).

Status studenta imatrikulanta traje najduže jednu akademsku godinu, ukoliko student ne diplomira u ovom roku, obnavlja upis završne godine studija (četvrte godine studija) po izmijenjenom nastavnom planu i programu, uz obavezu polaganja razlike ispita.

Imajući u vidu zakonske i statutarne odredbe preporučuje se studentima imatrikulantima da do kraja akademske 2019/20 godine (do 01.okotobra 2020. godine) ispune obaveze polaganja preostalih ispita.

Prof. dr. Anita Petrović,  prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...