Obavijest za predaju prijava

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Broj: 05/3-14-  /19

Tuzla, 18. 12. 2019. godine

  OBAVJEST ZA PREDAJU PRIJAVA

Pravila o načinu polaganja i ocjenjivanja studenata na Univerzitetu u Tuzli (Broj 03-8965-3/10 od 18.11.2010. godine), reguliše sljedeće:

Član 10

„Prijava za polaganje ispita podnosi se, na propisanom obrascu, studentskoj službi fakulteta najkasnije mjesec dana prije početka ispitnog termina.

Studentska služba fakulteta, u daljem roku od 5 radnih dana sačinjava spiskove prijavljenih studenata, koje zajedno sa ispitnim prijavama dostavlja nastavnicima“

Članom 4. stav 2

„ Po završetku nastave u semestru student polaže završni ispit.“

Pravilima o izmjenama i dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Broj 03-1703-1703-4/14 od 26.03.2014. godine) je regulisano:

Član 1.

„Student ima pravo polagati nepoložene ispite u terminima popravnih ispita i u zimskom i u ljetnom semestru, bez obzira u kojem je semestru se nastavni predmet sluša.“

Prema naprijed navedenim odredbama Studentska služba Pravnog fakulteta će u periodu od 06.01. 2020 do 10.01.2020. godine primati prijave za studente koji su I-vi (prvi) puta upisali studijsku godinu odnosno I-vu (prvu), II-gu (drugu), III-ću (treću) i IV-tu (četvrtu) godinu godinu studija. Studenti su dužni da predaju prijave za zimski i ljetni semestar i prijave za ispite koje su prenijeli iz predhodne studijske godine.

                           Studenti koji obnavljaju studijsku godinu – obnova I-ve (prve) i II-ge (druge) i III-će  (treće) godine studija dužni su predati prijave u navedenom periodu od 06.01.2020. do 10.01.2020 godine Uz prijavu studenti su dužni predati 2 dva primjerka uplatnice u iznosu od 30 KM o izvršenoj uplati naknade za polaganje ispita. Studenti koji obnavljaju studijsku godinu mogu se prijaviti za polaganje ispita iz zimskog i ljetnog semestra. Ukoliko student koji obnavlja studijsku godinu ne prijavi ispit koji će polagati u završnom i popravnom ispitnom terminu ( januar i februar), neprijavljene ispite će moći prijaviti za sljedeće ispitni termin u aprilu i termin  završnih i popravnih ispitnih rokova u ljetnom semestru.

Studenti se upozoravaaju da se strogo pridržavaju termina za predaju prijava jer Studentska služba je dužna da se pridržava člana 10. naprijed navedenih Pravila i nakon predaje spiskova i prijava predmetnim nastavnicima neće primati prijave  studenata, što za posljedicu ima da student  neće moći pristupiti ispitu.

                                                                                          Viši referent za studentska pitanja

                                                                                                     Almira Mujezinović

You may also like...