Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Amara Lukavačkića

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.

T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidat Amar Lukavačkić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom Krivičnopravna zaštita prava na život sa posebnim osvrtom na krivično djelo ubistva u krivičnom pravu i praksi u Bosni i Hercegovini ”, dana 19.12.2019. godine sa početkom u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr.sci. Vedad Gurda, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i

  • Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – član

             (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...