Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Milice Petrović

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli

O B J A V L J U J E

Kandidat Milica Petrović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Zaštita korisnika financijskih usluga u pravu Bosne i Hercegovine”, dana 28.09.2019. godine sa početkom u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Faruk Sinanović, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr. sci. Halid Konjhodžić, prof. emeritus – mentor i član

(Nastavni predmet: „Finansije i finansijsko pravo“, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru –

ekvivalent uža naučna oblast „Upravno-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),

  • Dr. sci. Vedad Gurda, vanredni profesor – član

             (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr.sci. Edina Šehrić, docent – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...