Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Džemala Hasića

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli

O B J A V L J U J E

Kandidat Džemal Hasić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Pravni položaj stranih investitora u Bosni i Hercegovini”, dana 11.09.2019. godine sa početkom u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Mirela Čokić-Džinić, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr. sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – član

             (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – zamjenski član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...