Odbrana magistarskog rada kandidata Borisa Vukušića

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli

O B J A V L J U J E

Kandidat Boris Vukušić, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom Nordijska kooperacija kao potencijalni model reforme imigracijske politike i politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini ”, dana 27.08.2019. godine sa početkom u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Maša Alijević, docent – predsjednik

(Uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici),

  • Dr. sci. Faruk Sinanović, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor – član

                (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  • Dr.sci. Zenaid Đelmo, redovni profesor – zamjenski član

(Nastavni predmet: „Upravno pravo i upravni postupak“, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...