Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anese Jaganjac

 UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.

T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Anesa Jaganjac, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Utvrđivanje porijekla djeteta – s posebnim osvrtom na utvrđivanje bračnog i vanbračnog očinstva”, dana 20.11.2018. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  1. Dr sc. Boris Krešić, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),

  1. Dr sc. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i

 

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...