Odbrana završnog magistarskog rada Amre Mulabdić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.
T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Amra Mulabdić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Kazna
zatvora u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”, dana 27.09.2018. godine sa početkom u 17,00 sati na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Dževad Mahmutović, vanredni profesor – predsjednik
    (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr sc. Vedad Gurda, vanredni profesor – mentor i član
    (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr sc. Anita Petrović, docent – član
    (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...