Važna obavjest za studente koji obnavljaju studijsku godinu i polagaganje ispita iz naredne studijske godine

Članom 102. stav(4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj 7/16,10/16 i 5/17) je regulisano:

„Studentu koji obnavlja studijsku godinu, fakultet/visokoškolska ustanova može, unutar jednog ciklusa u skladu sa svojim kapacitetima i organizacionim mogućnostima, dozvoliti pohađanje nastave i polaganje nastavnih predmeta iz naredne studijske godine pod uslovom da ukupno opterećenje studenta po semestru ne prelazi 30 ECTS bodova.“

Članom 181. Statuta Univerziteta u Tuzli je regulisano:

Stav (9) „Studentu koji obnavlja studijsku godinu može se dozvoliti pohađanje nastave i polaganje ispita nastavnih predmeta iz naredne studijske godine na način i pod uslovima utvrđenim studijskim programom, te da ukupno opterećenje studenta po semestru ne prelazi 30 ECTS bodova.“

Stav (10) „ O dozvoli pohađanja nastave i polaganja ispita na način utvrđen u stavu (9) ovog člana odlučuje NNV/UNV fakulteta/Akademijae, na osnovu pisanog zahtjeva studenta, a uzevši u obzir prostorne i kadrovske mogućnosti fakulteta/Akademije.“

  • Prema naprijed navedenim odredbama Studentska služba Pravnog fakulteta će u periodu od 07.10.2019.do11.10.2019.. godine  primati zahtjeve studenata koji obnavljaju studijsku godinu za pohađanje nastave i polaganje ispita nastavnih predmeta iz naredne studijske godine.

You may also like...