Na Pravnom fakultetu održan trening za nastavno i administrativno osoblje pod nazivom “Smjernice za implementaciju strategija socijalne dimenzije na Univerzitetu u Tuzli”.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u četvrtak 6.12.2018. godine održan je trening za nastavno i administrativno osoblje pod nazivom ”Smjernice za implementaciju strategija socijalne dimenzije na Univerzitetu u Tuzli”. Trening je proveden u sklopu realizacije ERASMUS+ projekta “Razvoj i implementacija strategija socijalne dimenzije u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalno uzajamno učenje/INCLUSION” čija je implementacija počela u oktobru 2016. godine. Projekat se fokusira na određene aspekte polítika i praktične primjene socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, na odabranim visokoškolskim ustanovama u Armeniji i Bosni i Hercegovini. Projekat je praktičan primjer sveobuhvatnog pristupa koji uključuje faze koje počinju pristupom visokom obrazovanju do prelaska na tržište. Konkretnije, projekat ima za cilj podsticanje pristupa, učešća i završetka visokog obrazovanja za osobe iz ranjivih/nedovoljno predstavljenih/marginaliziranih grupa.

Opšti cilj je da se mobilišu kapaciteti visokog obrazovanja u Armeniji i Bosni i Hercegovini kako bi doprinijeli implementaciji strategija socijalne dimenzije kroz kapitalizaciju prenosa znanja. Partneri na projektu su: Yerevan State Academy of Fine Arts (Armenija), American University of Armenia, UNISON – NO Armenije, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Travniku, Sarajevo susret kultura (SMOC), WUS Austrija, KF Univerzitet  Graz (Austrija),  UCLL (Belgija), UOR (Velika Britanija), ANSA – asocijacija studenata Armenije, Ministarstvo obrazovanja i nauke Armenije, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, Ministarstvo rada i socijalnih pitanja Armenije.

Osnovni cilj provođenja obuke nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta je da se kroz predstavljanje novih metoda učenja i podučavanja, izradu inkluzivnog kurikuluma, te izradu programa informisanja u smislu povezivanja sa srednjim školama, između ostalog, ukaže na potencijale i mogućnosti razvoja institucionaliziranih mehanizama podrške, kao i izgradnju kapaciteta odgovornog osoblja Univerziteta za pružanje adekvatne potpore studentima iz nedovoljno predstavljenih grupa.

Trening za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli održali su nastavnici sa Pravnog fakulteta prof. dr. Jasmina Alihodžić, prof. dr. Dženeta Omerdić i prof. dr. Boris Krešić, te prof. dr. Meliha Bijedić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

You may also like...