Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive

Danas na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je promocija Zbornika pod naslovom: HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BiH –IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Zbornik je nastao kao rezultat naučne konferencije koja je pod istim naslovom održana u Tuzli 28-30. Novembra 2014. godine i u kojem su objavljena 24 rada istraživača iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Zbornik je posvećen 50-godišnjem naučnom i publicističkom radu prof. dr. Mustafe Imamovića (1941.-2017.), a navedena promocija se održaje povodom prve godišnjice smrti (23.1.2017.) i sedamdeset i sedam godina od rođenja (29.1.1941).

O zborniku su govorili članovu redakcije: prof. dr. Edin Mutapčić (gl.i odgovorni urednik), doc.dr. Anita Petrović i prof. dr. Dževad Drino. Na samoj promociji govorilo se o referatima koji su podneseni na samom skupu, kao i konferenciji koja je održan u Gradačcu 23-25. oktobra 2009., takođe posvećena prof. dr. Mustafi Imamoviću (45-godina naučnog i publicističkog rada). Na samom skupu prezentiran je bogat naučno-istraživački rad profesora Imamovića te konstatovano slijedeće:

  • da se radi o jednom od najplodnijih i najcitiranijih autora iz sfere društvenih i humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini;
  • da je Mustafa Imamović pisac značajnih monografija i sinteza bosansko-hercegovačke prošlosti;
  • da je bio osoba enciklopedijskog znanja
  • da njegovi radovi bez obzira na sve turbulencije na ovim balkanskim prostorima imaju svoju doslijednost i naučnu utemeljenost i danas – pola stoljeća kasnije od njegovih najranijih radova;
  • da je on utemeljivač Historije države i prava BiH kao naučne i univerzitetske discipline;
  • da je kao nastavnik stvorio kostur kroz edukaciju novog nastavničko-istraživačkog kadra za proučavanje historijsko-pravnih disciplina na bosanskohercegovačkom prostoru.

You may also like...