Objava za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u ak. 2017/18. g.

UNIVERZITET U TUZLI
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3925-4.2/17 od 12.06.2017. godine, broj: 03-3925-4.3/17d 12.06.2017. godine i broj: 03-5485-9/17 od 06.09.2017. godine
OBJAVLJUJE
drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini

Drugi upisni rok organizuje se za studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli na koje se u prvom upisnom roku nije prijavio odobreni broj kandidata utvrđen Konkursom za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.06.2017. godine.

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:
  • podnošenje prijava vršiće se do 25.09.2017. godine;
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se 26.09.2017. godine, a konačna 29.09.2017. godine;
  • upisprimljenih kandidata obaviće se od 29.09. do 02.10.2017. godine.
Bliže informacije o studijskom programu i druge informacije u vezi sa uslovima upisa, broja upražnjenih mjesta, mogu se dobiti na web stranici fakulteta/Akademije kao i u studentskim službama fakulteta/Akademije. Obrazac prijave na Konkurs može se dobiti u studentskoj službi fakulteta ili na web straniciwww.untz.ba.
Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, uz naznaku “Prijava na Konkurs za upis na drugi ciklus studija/treći ciklus studija” putem studentske službe fakulteta/Akademije.

You may also like...