Rodne predrasude u primjeni prava

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Atlanskom incijativom danas je organizovao promociju priručnika pod nazivom Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa.

U radu ovog priručnika učestvovalo je pored profesora iz drugih država i  jedanest profesora sa skoro sa svih javnih pravnih fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine uključujući i Pravni fakultet Univerziteta iz TuzIe. Iz same strutkture profesora i njihovih referensi kao i sadržaju priručnika uočljivo je da se radi o vrlo značajnim projektu pod pokroviteljstvom Atlanske incijative čiju pomoć u izradi i štampanju su pružile ambasade Kraljevine Norveške i Ambasada Švedske. Ova publikacija sadrži prvi sveobuhvatni pregled nekih rodnih predrasuda ne samo u Bosni i Hercegovini nego i na zapadnom Balkanu i predstavlja važan doprinos ovoj temi na međunarodnom a posebno na bosanskohercegovačkom nivou. Prilikom pisanja priručnika korištena je odgovarajuća metodologija tako da su u tematskim jedinicama jasno iskazanih ciljevi, konkretni rezultati posebno oni koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu, izvučeni zaključci i ponuđeni izvori za dodatno istraživanje (priručnik sadrži preko 1000 biografskih jedinica najpoznatih svjetskih autora) što ga čini vrijednim materijalom u literaturi za obrazovanje studenata prava i drugih fakulteta.

You may also like...